LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TĂNG TRƯỞNG XANH

CEGR đã và đang tích cực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách về tăng trưởng xanh tại cấp Trung ương và cấp tỉnh. CEGR đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư giao nhiệm vụ xây dựng khung đánh giá và giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh. Tại các tỉnh, CEGR cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn để hỗ trợ chính quyền địa phương lên kế hoạch phát triển các bon thấp và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. CEGR được phân công chuẩn bị  cho việc phân tích MACC  (đường cong chi phí biên giảm phát thải)  và xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh (P-GGAP) cho một số tỉnh.

CEGR cũng tham gia vào dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam”, được tài trợ bởi Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)  điều phối nhằm đánh giá khung pháp lý hiện hành tại bốn lĩnh vực: Năng lượng, Công nghiệp, Môi trường và Kế hoạch & Đầu tư để đề xuất các cải tiến liên quan đến Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÀI CHÍNH CARBON

CEGR đã thực hiện thành công rất nhiều dự án rà soát và tăng cường năng lực đặc biệt là trong giảm thiểu tác động tới biến đổi khí hậu. CEGR thực thi hợp đồng khung cung cấp đội ngũ chuyên gia trong nước về mô hình thoát nước, thuỷ lực, thuỷ văn và giảm thiểu biến đổi khí hậu; là một phần của dự án “Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối quan hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận”, dự án được tài trợ bởi Cơ hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) do Bộ Kế hoạch và đầu tư điều phối. CEGR cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và phát triển các dự án năng lượng sạch theo Cơ chế Phát triển sạch (CDM) và Cơ chế Tín chỉ song phương (JCM).

NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG

CEGR đã tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về Tiết kiệm Năng lượng (VNEEP). Các chuyên gia tư vấn của CEGR đã tiến hành nghiên cứu chuẩn đối sánh về tiết kiệm tài nguyên và hiệu quả năng lượng tại một số lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam cụ thể như: ngành giấy và bột giấy, ngành sắt và thép, ngành xi măng. Các kết quả chuẩn đối sánh sẽ được sử dụng tại các Bộ có liên quan nhằm ban hành các văn bản quy định lồng ghép Hiệu quả Năng lượng vào hoạt động quản lý ngành.

 

CEGR là đối tác triển khai dự án cho Việt Nam và sẽ phối hợp với Liên minh Đồng, thực hiện các công việc nhằm hỗ trợ gia tăng thị phần cho điều hòa không khí hiệu quả năng lượng hơn trong ASEAN thông qua việc hài hoà các phương pháp kiểm định, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và thực hiện các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) trong các quốc gia ASEAN. Liên danh do Copper Alliance được tài trợ 1,75 triệu Euro để triển khai một dự án 48 tháng theo chương trình SWITCH-Asia do Châu Âu viện trợ thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững.